0

Total 0.00 ฿

 x 

Recently added item(s)

  1. Your shopping cart is empty!

Licenses & Regulations

ใบอนุญาตและข้อบังคับ

ช่องทางแจ้งหลักฐานการชำระเงิน

เนื่องจากการชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินช่องทางปกติมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดส่งสินค้าเฉพาะรายการสั่งซื้อที่แจ้งหลักฐานการโอนที่ถูกต้องชัดเจนเท่านั้น โดยแนบรูปถ่ายใบสลิป หรือ ลูกค้าที่ทำรายการโอนเงินผ่าน อินเตอร์เน็ต กรุณาทำการ บันทึกภาพหน้าจอ ที่ได้ทำรายการเพื่อใช้เป็นหลักฐาน โดยส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ด้วยช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ส่งมาที่อีเมล์ contact@anintita.com
2. Line : @travelluggage

สำหรับการแจ้งโอนเงินทุกครั้ง ลูกค้าต้องระบุ
- เลขที่สั่งซื้อ
- ชื่อ - นามสกุล
- ที่อยู่ในการจัดส่ง
- หมายเลขโทรศัพท์
เพื่อใช้ประกอบข้อมูลในการจัดส่ง

เงื่อนไขในกรณีขอคืนสินค้า
นโยบายการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า

• ทางร้าน ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ หลังจากการสั่งซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามกรณีดังต่อไปนี้
o จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี, หรือขนาด ให้กับลูกค้า, จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า, จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า) หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม ทางร้านสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า
▪ จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี, หรือขนาด ให้กับลูกค้า, จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า
▪ จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า) หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม ทางร้านสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า
o ทางร้านจะรับเปลี่ยนสินค้า หลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 7 วันทำการ
(นับจากวันที่เซ็นรับ) หากเกินจากวันดังกล่าว ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
o ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะคืนสินค้า เช่น สินค้ามีปัญหา ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยที่สินค้าที่ต้องการคืนจะต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องการเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รวมถึงป้ายต่าง ๆ ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับที่ทางร้าน นำไปจัดส่งให้ หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิมที่จัดส่ง ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าดังกล่าวทุกกรณี
 
 
o ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนคืนสินค้าภายในนโยบายและเงื่อนไขตามที่ทางร้านกำหนดเท่านั้น

     
  • 19/4 Chaokhuntaharn Road,
             Lam pla tiew, Latkrabang,
             Bangkok, Thailand 10520
    +66942896491,+66984656249
    contact@anintita.com